බැනරය
බැනරය2
බැනරය3

අපිගැනගැන_අපි_img

විදුලිබලයෙදුම්සඳහාඒකාබද්ධනිෂ්පාදනසපයන්නා

开云体育平台登录入口手机版官网චීනයේෂැංහයිහිජාත්යන්තරආර්ථිකහාමූල්යමධ්යස්ථානයේමූලස්ථානයපිහිටාඇතිඅතරඑයමිනුම්සංරචකසහචුම්බකද්රව්යපිළිබඳව්යාපාරකෙරෙහිඅවධානයයොමුකරයි。වසරගණනාවකසංවර්ධනයත්සමඟ,එයදැන්සැලසුම්,පර්යේෂණ,සංවර්ධනය,නිෂ්පාදනයසහවිකිණීමඒකාබද්ධකරනකාර්මිකසංස්ථාවක්බවටසංවර්ධනයකරඇත。Malioඔබටබලශක්තිවිදුලියසහඉලෙක්ට්රොනික,කාර්මිකඋපකරණ,නිරවද්යඋපකරණ,විදුලිසංදේශ,සුළං,සූර්යබලශක්තියසහEVයනාදීක්ෂේත්රවලවිශාලසහයෝගයක්ලබාදියහැකිය。

ඉවතට

අපිවතෝරාගන්න

ජාත්යන්තරආර්ථිකහාසැපයුම්මධ්යස්ථානයකපිහිටාඇතිඅපගේපහසුමුහුදුසහගුවන්සේවානැව්ගතකිරීමේකාර්යක්ෂමතාවවැඩිකරයි。

විදේශීයවෙලඳපොලවල්කෙරෙහිදිගුකාලීනඅවධානයයොමුකිරීම,අපිලොවපුරාරටවල්30කටවැඩිප්රමාණයකසහකලාපවලපාරිභෝගිකඅවශ්යතාසපුරාලීමසඳහාසාම්ප්රදායිකසහඅභිරුචිකරණයකළනිෂ්පාදනසපයන්නෙමු

සාම්ප්රදායිකනිෂ්පාදනප්රමාණවත්තොගතොගයක්නැව්ගතකිරීමටසූදානම්වනඅතර,අභිරුචිකළනිෂ්පාදනකාර්යක්ෂමනිෂ්පාදනවිධිවිධානසමඟසැලසුම්කරබෙදාහැරීමටහැකිය

  • අයිතමය_තොරතුරු
  • අයිතමය_තොරතුරු
  • අයිතමය_තොරතුරු
yb

පුවත්සහසිදුවීම්

  • මැංගනින්තඹ分流හිවත්මන්නියැදීමේමූලධර්මය

    铜锰铜分流器යනුවිදුලිමීටරයේප්රධානප්රතිරෝධකඅංගයවනඅතර,ස්මාර්ට්නිවාසකර්මාන්තයේඅඛණ්ඩසංවර්ධනයත්සමඟඉලෙක්ට්රොනිකවිදුලිමීටරයවේගයෙන්අපගේජීවිතයටඇතුළුවේ。මැංගනින්කොපර්ෂන්ට්මගින්නිපදවනවිදුලිමීටරයවැඩිවැඩියෙන්පවුල්භාවිතාකිරීමටපටන්ගනී。ටීහරහා……

  • සේවාසහමීටරස්ථාපනගාස්තුවැඩිදියුණුකරනනවමාර්ගගතමෙවලම

    ඔස්ට්රේලියාවපුරාමීටරස්ථාපනගාස්තුවැඩිදියුණුකිරීමටඋපකාරීවනනවඔන්ලයින්මෙවලමක්හරහාමිනිසුන්ටදැන්ඔවුන්ගේස්මාර්ට්ජංගමදුරකථනයහරහාඔවුන්ගේනවවිදුලිමීටරයස්ථාපනයකිරීමටඔවුන්ගේවිදුලිකාර්මිකයාපැමිණෙන්නේකවදාදැයිසොයාබැලියහැකිය。技术跟踪දියුණුකරනලද්දේස්මාර්ට්මැනීමසහදත්තබුද්ධියමගිනි……

Baidu
map