بینر
بینر2
بینر3

زموږ په اړهپهاړه_us_img

دبریښناییبریښناغوښتنلیکونولپارهمدغممحصولچمتوکونکی

د شانګهای مالیو صنعتي لمیټډدچینپهشانګهایکېدنړیوالاقتصادياوماليمرکزمرکزيدفتردیچېدمیټرکولواجزاواومقناطیسيموادوسوداګرۍباندېتمرکزکوي。دکلونوپراختیاسره،دااوسپهیوهصنعتيشرکتکېودهشوېچېډیزاین،څیړنې،پراختیا،تولیداوپلورسرهیوځایکوي。مالیوکولیشيتاسوتهدبریښنابریښنااوبریښناییتوکو،صنعتيتجهیزاتو،دقیقوسیلو،مخابراتو،باد،لمریزېانرژياوEVوغيرهپهبرخهکېلویملاتړدرکړي。

بهر

موږوټاکئ

پهنړیوالاقتصادياولوژستیکيمرکزکېموقعیتلري،زموږمناسبسمندرياوهواییخدمتونهدباروړلووړتیالوړوي。

پهبهرنيبازارونوکېاوږدمهالهتمرکز،موږدنړۍله30څخهزیاتوهیوادونواوسیموکېدپیرودونکواړتیاوپورهکولولپارهدودیزاودودیزمحصولاتچمتوکوو

دباروړلولپارهددودیزومحصولاتوکافيلیستچمتودی،پداسېحالکېچېدودیزمحصولاتدموثرتولیدتنظیماتوسرهډیزایناوتحویلکیدیشي

  • توک_ميعلومات
  • توک_ميعلومات
  • توک_ميعلومات
yb

خبرونه او پیښې

  • د منګینین مسو شنټ اوسني نمونې اصول

    دمنګینینمسوشنټدبریښنامیټراصليمقاومتبرخهده،اودبریښناییبریښنامیټرپهچټکۍسرهدسمارټکورصنعتدوامدارهپرمختګسرهزموږژوندتهننوځي。ډیریکورنۍدبریښنامیټرڅخهکاراخليچېدمینګینمسوشنټلخواتولیدشوي。لهلارې……

  • نوېآنلاینوسیلهدخدماتواومیټرنصبولونرخونوتهودهورکوي

    خلکاوسکولیشيتعقیبکړيکلهچېددویبریښناییمیټردخپلسمارټفونلهلارېدبریښنانويمیټرنصبولولپارهراشياوبیادنويآنلاینوسیلېلهلارېددندېدرجهورکړيچېپهټولهآسټرالیاکېدمیټرنصبولونرخونوکېښهکولوکېمرستهکوي。ټیکټریکردسمارټمیټرینګاوډیټااستخباراتولخوارامینځتهشوی……

Baidu
map