баннер
баннер2
баннер3

бізтуралыabout_us_img

Электрқуатынқолдануүшінбіріктірілгенөнімдержеткізушісі

开云体育平台登录入口手机版官网Штаб——пәтеріШанхайда(Қытай)халықаралықэкономикалықжәнеқаржылықорталықтаорналасқан,олесептеукомпоненттеріменмагниттікматериалдарбизнесінебағытталған。Көптегенжылдарбойыдамыпкележатқанолқазірдизайнды,зерттеуді、әзірлеуді、өндірудіжәнесатудыбіріктіретінөнеркәсіптіккорпорацияғаайналды。Malioсізгеэлектрқуатыменэлектроника,өнеркәсіптікжабдық,дәлме——дәласпаптар,телекоммуникация,жел,күнэнергиясыжәнеэлектрэнергиясысаласындаүлкенқолдаукөрсетеалады。

аут

Біздітаңдаңыз

Халықаралықэкономикалықжәнелогистикалықхабтаорналасқанбіздіңыңғайлытеңізжәнеәуеқызметтерітасымалдаутиімділігінарттырады。

Шетелдікнарықтарғаұзақмерзімдіназараудараотырып,біздүниежүзіндегі30 -данастамелдерменаймақтардатұтынушылардыңқажеттіліктерінқанағаттандыруүшінәдеттегіжәнетеңшелгенөнімдердіұсынамыз。

Жөнелтугедайынкәдімгіөнімдердіңбарабаринвентаризациясы,алтапсырысбойыншадайындалғанөнімдертиімдіөндірістіұйымдастыруменжобалануыжәнежеткізілуімүмкін。

  • item_info
  • item_info
  • item_info
жб。

Жаңалықтар мен оқиғалар

  • Манганиндімысшунтыныңағымдағысынамаалупринципі

    Манганиндімысшунтыэлектресептегішініңнегізгіқарсылыққұрамдасбөлігіболыптабыладыжәнеэлектрондыэлектресептегішақылдыүйиндустриясыныңүздіксіздамуыменбіздіңөмірімізгетезенеді。Барғансайынкөпотбасыларманганиндімысшунттаөндірілгенэлектресептегішінпайдаланабастайды。tарқылы……

  • Қызметкөрсетудіжәнеесептегіштердіорнатужылдамдығынжақсартатынжаңаонлайнқұрал

    Адамдарендісмартфонарқылыжаңаэлектресептегішінорнатуүшінэлектриктіңқашанкелетінінбақылайалады,соданкейінАвстралиябойыншаесептегіштердіорнатужылдамдығынжақсартуғакөмектесетінжаңаонлайнқұралыарқылыжұмыстыбағалайалады。技术跟踪смартөлшеужәнедеректердіинтеллектарқылыәзірледі……

Baidu
map