դրոշակ
դրոշակ2
դրոշակ3

մերմասինabout_us_img

Էլեկտրականէներգիայիկիրառմանհամարինտեգրվածարտադրանքիմատակարար

开云体育平台登录入口手机版官网ԳլխամասայինգրասենյակըգտնվումէՉինաստանիՇանհայիմիջազգայինտնտեսականևֆինանսականկենտրոնում,որըկենտրոնացածէչափիչբաղադրիչներիևմագնիսականնյութերիբիզնեսիվրա:Տարիներիզարգացմանշնորհիվայնայժմվերածվելէարդյունաբերականկորպորացիայի,որնինտեգրումէդիզայնը,հետազոտությունը,մշակումը,արտադրությունըևվաճառքը:Malio——նկարողէձեզմեծաջակցությունցուցաբերելէլեկտրաէներգիայիևէլեկտրոնիկայի,արդյունաբերականսարքավորումների,ճշգրիտգործիքների,հեռահաղորդակցության,քամու,արևայինէներգիայիևէլեկտրաէներգիայիևայլնիոլորտում:

դուրս

Ընտրեքմեզ

Միջազգայինտնտեսականևլոգիստիկհանգույցումգտնվողմերհարմարավետծովայինևօդայինծառայություններըբարձրացնումենառաքմանարդյունավետությունը:

Երկարաժամկետկենտրոնանալովարտասահմանյանշուկաներիվրա՝մենքտրամադրումենքսովորականևհարմարեցվածարտադրանք՝հաճախորդներիկարիքներըբավարարելուհամարաշխարհիավելիքա30ներկրներումևտարածաշրջաններում:

Սովորականապրանքներիհամարժեքգույքագրում,որըպատրաստէառաքման,մինչդեռհարմարեցվածարտադրանքըկարողէնախագծվելևառաքվելարդյունավետարտադրականպայմանավորվածություններով

  • կետ_տեղեկություն
  • կետ_տեղեկություն
  • կետ_տեղեկություն
yb

Նորություններևիրադարձություններ

  • Մանգանինիպղնձիշանտինմուշառմանընթացիկսկզբունքը

    Մանգանինիպղնձեշանտըէլեկտրաէներգիայիհաշվիչիհիմնականդիմադրությանբաղադրիչնէ,ևէլեկտրոնայինէլեկտրաէներգիայիհաշվիչըարագորենմտնումէմերկյանքխելացիտնայինարդյունաբերությանշարունակականզարգացմանհետ:Ավելիուավելիշատընտանիքներսկսումենօգտվելէլեկտրաէներգիայիհաշվիչից,որնարտադրվումէմանգանինիպղնձիշանթով:միջոցովտ……

  • Նորառցանցգործիք,որըբարելավումէսպասարկմանևհաշվիչներիտեղադրմանտեմպերը

    Մարդիկայժմկարողենհետևել,թեերբէժամանելուիրենցէլեկտրիկը,որպեսզիտեղադրիէլեկտրաէներգիայինորհաշվիչըիրենցսմարթֆոնիմիջոցով,այնուհետևգնահատիաշխատանքը՝նորառցանցգործիքիմիջոցով,որնօգնումէբարելավելհաշվիչներիտեղադրմանտեմպերըԱվստրալիայում:技术追踪——ըմշակվելէխելացիհաշվառմանևտվյալներիխելացի……

Baidu
map