بنر
بنر2
بنر3

دربارهماabout_us_img

ارائه دهنده محصولات یکپارچه برای کاربردهای برق

شانگهای مالیو صنعتی با مسئولیت محدوددفترمرکزیآندرمرکزبینالمللیاقتصادیومالیشانگهای،چیناستکهبرتجارتقطعاتاندازهگیریوموادمغناطیسیتمرکزدارد。باسالهاتوسعه،اکنونبهیکشرکتصنعتیتبدیلشدهاستکهطراحی،تحقیق،توسعه،تولیدوفروشراادغاممیکند。مالیومیتوانددرزمینهبرققدرتوالکترونیک،تجهیزاتصنعتی،ابزاردقیق،مخابرات،باد،انرژیخورشیدیوبرقوغیرهازشماپشتیبانیبزرگیکند。

بیرون

ما را انتخاب کنید

خدماتدریاییوهواییراحتماکهدریکمرکزاقتصادیولجستیکیبینالمللیواقعشدهاست،کاراییحملونقلراافزایشمیدهد。

تمرکزطولانیمدتبربازارهایخارجازکشور،مامحصولاتمعمولیوسفارشیرابرایرفعنیازهایمشتریاندربیشاز30کشورومنطقهدرسراسرجهانارائهمیدهیم。

موجودیکافیازمحصولاتمعمولیآمادهبرایحملونقل،درحالیکهمحصولاتسفارشیرامیتوانباترتیباتتولیدکارآمدطراحیوتحویلداد。

  • item_info
  • item_info
  • item_info
yb

خبرها و رویدادها

  • اصل نمونه برداری فعلی از شنت مس منگانین

    شنتمسی锰铜جزءمقاومتاصلیکنتوربرقاستوکنتوربرقالکترونیکیباتوسعهمداومصنعتخانههایهوشمندبهسرعتواردزندگیمامیشود。خانوادههایبیشتریشروعبهاستفادهازکنتوربرقتولیدشدهتوسطشانتمسیمنگانینمیکنند。از طریق تی…

  • ابزار آنلاین جدید بهبود خدمات و نرخ نصب کنتور

    مردماکنونمیتوانندازطریقیکابزارآنلاینجدیدکهبهبهبودنرخنصبکنتوردرسراسراسترالیاکمکمیکند،زمانورودبرقکارشانرابراینصبکنتوربرقجدیدشانازطریقتلفنهوشمندشانوسپسرتبهبندیکارراپیگیریکنند。技术跟踪توسطاندازهگیریهوشمندوهوشمنددادهتوسعهدادهشدهاست。

Baidu
map